Lisans Programları

Program Bilgileri

Küçült Yazı Tipi Büyüt

AMACIMIZ

 • Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulmayı hedefleyen,
 • Biyomedikal alandaki tüm sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilen,
 • Yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı ve sosyal ilişkilerde etkin olabilen,
 • Ekonomik ve mesleki etik bilinciyle birlikte lider özelliklerine sahip biyomedikal mühendisleri yetiştirmektir.

MİSYONUMUZ

 • Uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek teknolojik gelişmeleri takip edebilen, interdisipliner sahalarda etkin çalışabilen, nitelikli ve özgüvene sahip olan biyomedikal mühendisleri yetiştirmek,
 • Bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak ve ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.

VİZYONUMUZ

Biyomedikal mühendisliği bölümü uluslararası standartlarda eğitim vererek alanında Türkiye ve dünyanın en saygın bölümlerinden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedef kapsamında temel değerlerimiz, araştırmacı ve sorgulayıcı eğitim ile toplum yararını gözeterek evrensel bilim ve teknolojiye öncülük etmektir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Türk Öğrenciler İçin

Yükseköğretim kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü YKS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ölçme seçme ve yerleştirme merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiye’deki üniversitelerince yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Değişim Programları İçin

Değişim öğrencilerinin kabulü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile eş üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da genel akademik protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Özel Öğrenciler İçin

Özel öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıtlanabilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin bazı derslerde ingilizce olması nedeniyle, öğrencilerin bu derslere kayıtlanabilmesi için aynı zamanda ingilizce dil yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

KAZANILAN DERECE

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomedikal mühendisliği alanında lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

PROGRAMIN YAPISI

Biyomedikal mühendisliği, yükselen yaşam standartlarının beraberinde getirdiği klinik ihtiyaçlara tıp ve biyolojinin, mühendislik ve temel fen bilimleri prensipleri ile çözüm arayan disiplinler arası ve çok hızlı gelişen bir mühendislik dalıdır.  Bu alandaki temel amaç, tıp ve mühendisliğin kesiştiği noktada sağlık sektöründe çözülmeyi bekleyen pek çok problem için tanı, takip ve tedavi yöntemi, malzeme ve cihazları geliştirmektir. Biyomedikal mühendisliği biyomalzemeler, doku mühendisliği, biyoelektronik, yapay sinir ağları, biyomedikal görüntüleme ve sinyal işleme, biyomekanik, biyoteknoloji ve genetik, ilaç taşınımı ve nanotıp gibi sınırları geniş olan çalışma alanına sahiptir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, isteğe bağlı 1 yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Sekiz yarıyıl (4 yıl) boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve başarmak, 2 adet 20 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARI)

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahiptir.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir..
 5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisine sahiptir..
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir..
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Biyomedikal mühendisleri, sağlık sektöründe tasarım, üretim, pazarlama ve ar-ge gibi alanlarda çalışabilirler. Özel sektörde, hastaneler ve özellikle tıbbi cihaz ve tıbbi ürün üretici firmalarda iş bulma fırsatına sahip olan biyomedikal mühendisleri, ilaç sanayiden protez üreticilerine kadar çok geniş bir yelpazede istihdam edilebilme olanakları vardır. Dünyada teknolojik açıdan en hızlı gelişim gösteren iki önemli alandan biri olan sağlık sektöründe, konusunda uzmanlaşmış nitelikli biyomedikal mühendislerine duyulan ihtiyaç önemli derecede artmaktadır.

Ülkemizde, sağlık sektörüne hizmet sunan üretici ve tedarikçi firmaların yanı sıra biyomedikal mühendislerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin 200 yatak kapasiteli olanlarına ve özel hastanelerin ise 100 yatak ve üzeri kapasiteli olanlarında en az 1 biyomedikal mühendisi istihdam zorunluluğu getirilmiştir. (27.07.2011 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete; 22.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete)

Biyomedikal mühendislerinin sağlık sektöründe çalışma olanakları göz önüne alındığında, diğer mühendislik alanlarında yeni mezun mühendislere göre daha kolay ve yüksek ücretli iş bulma fırsatlarına sahip olabilmektedir.

BİR ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Genel olarak yıl içi başarı notunun %40’ı ve yılsonu genel sınavların ise %60’ı dikkate alınarak vize ve final notlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin